Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním Domova pod lípou je prostřednictvím sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lipníku poskytnout dětem (mladým dospělým) s mentálním postižením, popř. přidruženým kombinovaným postižením přiměřenou podporu a pomoc ve zvládání života a nalézání možnosti realizace.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Služba není určena pro osoby

  • Jejichž zdravotní stav  vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • S diagnózou akutního či chronického infekčního onemocnění, při kterém může být osoba zdrojem onemocnění.
  • S diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití.
  • S projevy autoagrese, které není možno ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb.
  • S diagnózou sexuální deviace.
  • S takovou smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby.

Důvody vedoucí k nepřijetí

  • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů služeb.
  • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu na poskytnutí sociální služby, o kterou žadatel žádá.
  • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
  • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Zásady služby

Poskytované činnosti

01

Poskytnutí ubytování

02

Poskytnutí stravy

03

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

04

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

05

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

06

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

07

Sociálně terapeutické činnosti

08

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

top