Poslání

Posláním Domova pod lípou je prostřednictvím sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lipníku poskytnout dětem (mladým dospělým) s mentálním postižením, popř. přidruženým kombinovaným postižením přiměřenou podporu a pomoc ve zvládání života a nalézání možnosti realizace

Zájemce

 • Osoby s mentálním postižením středně těžkého až hlubokého stupně, popř. s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra
 • Osoby s mentálním postižením lehkého stupně, které vyžadují trvalou podporu zdravotnického personálu v důsledku chronického onemocnění (např. pomoc či podporu při přijímání léků)
 • Službu mohou využívat osoby ve věku 3 – 30 let. Preferujeme poskytování služby dětem, které ještě nemají ukončenou povinnou školní docházku
 • Osoby v důsledku svého postižení vyžadují trvalou pomoc či podporu druhé osoby při zvládání: běžných úkonů péče o vlastní osobu a tato podpora jim nemůže být poskytována v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím okruhu blízkých osob či terénní sociální služby
 • Jejichž zdravotní stav  vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • S diagnózou akutního či chronického infekčního onemocnění, při kterém může být osoba zdrojem onemocnění
 • S diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití
 • S projevy autoagrese, které není možno ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb
 • S diagnózou sexuální deviace
 • S takovou smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby
 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů služeb
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu na poskytnutí sociální služby, o kterou žadatel žádá
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

Cíle

 • Optimální rozvoj osobnosti klientů s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem
 • Dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • Rozvoj či zachování schopností, dovedností a znalostí klienta
 • Zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů
Činnost Domova je koncipována tak, aby měl každý jedinec v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech a dle svých možností a schopností je vhodně kombinovat. Lidé s mentálním postižením jsou schopni nabývat nových dovedností po celý život. Využíváme co nejvíce individuální plány, které zohledňují rozsah postižení a pomáhají v siutacích, které lidé s mentálním postižením nejsou schopni zvládat sami.

Charakteristika služby

Poskytovaná služba je pobytová a má nepřetržitý provoz

Celková kapacita služby je 32 klientů

Služba je poskytována na základě § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady služby

 • Individuální přístup – klienta podporujeme v tom, co mu jde
 • Profesionální přístup – vzdělaný personál poskytuje přiměřenou podporu klientům
 • Bezpečné prostředí – je dodržována bezpečná, pohodová atmosféra, tolerance, dohodnutá a srozumitelná pravidla
 • Začlenění klientů do společnosti (sportovní, kulturní akce)
 • Udržení kontaktu s rodinou a vrstevníky