Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. et Mgr. Zdeněk Truhlář

dotazy prosím pomocí kontaktního formuláře nebo na adrese gdprservis@gmail.com

osobní konzultace po dohodě.

 

 

Správcem vašich osobních údajů je

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Lipník 110, 29443 Lipník

IČO: 00874671

zastoupená: p. Alešem Koblihou – ředitelem

Tel.: 605 246 274

E-mail: reditel@domovpodlipou.cz

ID datové schránky:  kvwkiht

 

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Osobní údaje o klientech (žácích, dětech) a jejich zákonných zástupcích či opatrovnících zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy. V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci poskytování sociálních nebo školských služeb či pro plnění smluvních vztahů.

Takto zpracováváme především jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce nebo opatrovníka, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v našem domov.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu pobytu klienta v domově.

Po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem jsou následně vaše osobní údaje pouze archivovány či dle zákonných požadavků.

Vaše osobní údaje předáváme pouze v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě odvolání).

Jiným subjektům mohou být vaše osobní údaje předány jen s vaším výslovným souhlasem, v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti či plnění smluvních vztahů.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a případně o dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v našem domově, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.

Zaměstnanci při práci s osobními daty jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 

Jaká jsou vaše práva:

Pokud vaše osobní údaje naše mateřská škola zpracovává jako správce, máte právo:

1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

5) Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu reditel@domovpodlipou.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6) Ve vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do mateřské školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Máme svého pověřence pro ochranu osobních údajů, který pomáhá chránit vaše osobní údaje.

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.