Jaké osobní údaje zpracováváme:

Osobní údaje o klientech (žácích, dětech) a jejich zákonných zástupcích či opatrovnících zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy. V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci poskytování sociálních nebo školských služeb či pro plnění smluvních vztahů.

Takto zpracováváme především jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce nebo opatrovníka, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v našem domov.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu pobytu klienta v domově.

Po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem jsou následně vaše osobní údaje pouze archivovány či dle zákonných požadavků.

Vaše osobní údaje předáváme pouze v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě odvolání).

Jiným subjektům mohou být vaše osobní údaje předány jen s vaším výslovným souhlasem, v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti či plnění smluvních vztahů.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a případně o dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v našem domově, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.

Zaměstnanci při práci s osobními daty jsou vázáni povinností mlčenlivosti.